Sotsiaalserehabiltatsiooniteenuse hinnakiri

Sotsiaalse rehabilatatsiooniteenuse hinnakiri

Alates 21.01.23 kehtivad tagasiulatuvalt alates 01.01.23 uued sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse hinnad.

Uued hinnad on leitavad sotsiaalkaitseministri määruse nr 66 (https://www.riigiteataja.ee/akt/118012023005)

„Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasumise ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise tingimused ja rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumid“ lisast 1: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1180/1202/3005/SOM_m3_lisa.pdf#

Rehabilitatsiooniplaani koostamine, 1001

71,52 €/h

Füsioterapeudi individuaalteenus, 2001

Füsioterapeudi grupitöö, 2021

29,36 €/h

10,44 €/h

Loovterapeudi individuaalteenus, 2019                                                     

Loovterapeudi grupitöö, 2021

28,88 €/h

9,60 €/h

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus, 2004                                                  

Sotsiaaltöötaja grupinõustamine, 2006

26,96 €/h

9,60 €/h

Eripedagoogi individuaalnõustamine, 2007                                                

Eripedagoogi grupinõustamine, 2009

28,56 €/h

10,16 €/h

Psühholoogi individuaalteenus, 2010                                                

Psühholoogi grupinõustamine, 2012

29,40 €/h

10,48 €/h

Logopeedi individuaalteenus, 2013                                                

Logopeedi grupinõustamine, 2015

29,80 €/h

10,64 €/h

Kogemusnõustaja individuaalteenus, 2022                                                

Kogemusnõustaja grupinõustamine, 2024

20,24 €/h

7,44 €/h

Õe individuaalteenus/ nõustamine, 2025

29,28 €/h

Arsti teenus 2028

43,80 €/h