Ettepanekud ja kaebused

Ettepanekutega ja kaebustega tegelemise eesmärk on tagasiside kogumine, asutuse teenuste kvaliteedi parendamine ning klientide, nende lähedaste, seaduslike esindajate, koostööpartnerite ja külastajate rahulolu tagamine.

Ettepanekute ja kaebuste lahendamine

 • Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil asutuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel, lähedastel, koostööpartneritel ja külastajatel.
 • Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult.
 • Kirjaliku kaebuse vormi või ettepaneku saab saata e-postile marenatugikeskus@gmail.com, saata aadressil Üksnurme tee 8, Saku Harju maakond 75501 või edastada asutuse juhatuse esimehele, vajadusel/soovil spetsialistile.
 • Suuliselt saab kaebuse esitada ainult vahetule spetsialistile ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
 • Suulisi kaebusi ei registreerita.
 • Kirjalike ettepanekute ja kaebuste esitamise vormi saamiseks pöörduda teenuse osutaja poole.
 • Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest, avaldajale sobival viisil.
 • Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb juhatuse esimees või juhatuse esimehe poolt määratud isik, kaasates asjasse puutuvaid isikuid.
 • Juhatuse esimees teeb üks kord kvartalis üldkoosolekul lühikokkuvõtte esinenud kaebuste kohta ning kaebuste lahendite kohta.
 • Kõik esitatud kaebused kogutakse registreerimise järgselt kaebuste lahendamise kausta.
 • Kaebuste lahendamise kaust asub dokumentide hoiustamiseks ettenähtud ruumis.
 • Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.

Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.

Kaebused

Kaebusi saab esitada kirjutades Marena Tugikeskus OÜ e-posti aadressile marenatugikeskus@gmail.com või täites kohapeal kaebuste vormi. Juhul kui kaebust ei lahendata Marena Tugikeskus OÜ siseselt, on kliendil õigus pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole.